piątek, 1 kwietnia 2011

Jak sporzadzic portet numerologiczny

Zgodnie z prawami rządzącymi numerologią, imiona,, nazwiska i data urodzenia tworzą liczbowy schemat towarzyszący człowiekowi od jego narodzenia aż do śmierci.

Wibracje, jakie emituje ów schemat pozwalają na:

1. Przeprowadzenie zadziwiająco dokładnej analizy charakteru i osobowości.

2. Umocnienie naturalnych cech i rozwinięcie wrodzonych zdolności, a w razie potrzeby złagodzenie konfliktowego, impulsywnego czy depresyjnego charakteru, jak również dodanie pewności siebie osobie słabej lub nieśmiałej.

3. Wcześniejsze poznanie głównych tendencji nowego roku, co ułatwia postępowanie zgodne z jego wibracjami, podejmowanie właściwych decyzji i rozpoczynanie nowych przedsięwzięć, mających największe szansę na pomyślną realizację.

4. Nadanie dziecku takich imion, które ułatwią mu drogę życiową.

5. Wybranie takiej nazwy dla przedsiębiorstwa czy instytucji, która przyniosłaby jak największe korzyści.

6. Zmianę biegu życia, jeśli nasza obecna sytuacja nas nie satysfakcjonuje, co jest wynikiem działania negatywnych wibracji.

Na pierwszy rzut oka wszystko to może wydać się nieprawdopodobne. Numerologią jednak nie ma nic wspólnego z magią czy wróżbiarstwem. Opiera się bowiem na prostej kalkulacji matematycznej. Numerolog nie musi uciekać się do intuicji, nie ulega także wpływom czy sugestiom konsultujących się z nim osób. Odwołuje się jedynie do niezmiennych praw tworzących tę wiedzę.

Według numerologii każda cyfra od l do 9 (a w niektórych przypadkach także numery podwójne, czyli "mistrzowskie") wysyła specyficzną, charakterystyczną jedynie dla niej wibrację, która ją określa, a jednocześnie wyróżnia spośród innych. Wibracja ta nadaje danej osobie cechy charakterystyczne dla jej osobowości oraz siłę życiową jej tylko właściwą.

Na Portret Numerologiczny danej osoby składają się następujące wibracje:

1. Wibracja Urodzenia.

Oblicza się ją przez zsumowanie dnia, miesiąca i roku urodzenia, a następnie sprowadzenie sumy do liczby jednocyfrowej. Cyfra ta odpowiada bardzo istotnej części osobowości, a mianowicie zaletom, wadom, powołaniu, celom życiowym itd.

2. Wibracja Imienia (imion) i Nazwiska.

W tym przypadku używamy specjalnego alfabetu numerologicznego, w którym każdej literze odpowiada pewna liczba. Wibracje, które pojawią się w wyniku tej operacji wskazują nam na:

a. Wewnętrzne motywacje danej osoby.

b. Wrażenie, jakie osoba ta wywołuje na otoczeniu, zarówno w sensie społecznym, jak i zawodowym.

c. Cele, uświadomione lub nie, jakimi kieruje się w życiu (które wyznaczają jej drogę życiową).

Obliczenie podstawowych numerów, składających się na Portret Numerologiczny, pozwala nam przeprowadzić niezwykle dokładną analizę charakteru danej jednostki. Każda wibracja bowiem posiada pewne atrybuty, które sprawiają, że zachowujemy się w ten lub inny sposób. Innymi słowy, numerologiczne wibracje mają transcendentalny wpływ na wszelkie przeżycia, jakich doświadczamy. Możemy zatem powiedzieć, że wibracje numerologiczne modelują i odsłaniają nie tylko mentalność i osobowość jednostki, ale także wyznaczają zdarzenia życiowe, których ona doświadcza.

3. Wibracja Podpisu.

Stanowi ona jedyną wibrację, którą wybieramy dobrowolnie, jako że zarówno Wibracja Urodzenia, jak Imion i Nazwiska są nam narzucone. Podpis zawiera nie tylko potężne wibracje oddziałujące na jednostkę, ale tworzy zarazem pewien układ numeryczny, prowokujący niejako wydarzenia, z których składa się nasze życie.

Przystępując do sporządzania Portretu Numerologicznego, czyli Numerogramu, powinniśmy mieć na uwadze fakt, że nikt nie jest jednym "czystym numerem". W naszym Portrecie Numerologicznym znajduje się bowiem wiele liczb tworzących pewną całość. Mówiąc inaczej, nie należy dokonywać analizy danej osoby, biorąc pod uwagę jedynie jedną z wibracji, np. Urodzenia, pomijając inne, na przykład Wibrację Podpisu czy Imienia.

Wszystkie te wibracje opisują psychikę i charakter danej osoby, dzięki czemu wyróżnia się ona spośród innych. Warto dodać, że analizując każdą z części składowych Portretu Numerologicznego nie możemy zapominać, iż odkrywają nam one jedynie potencjalne cechy charakteru, a nie prawdy absolutne. Jedynie przez analizę i zestawienie wszystkich wibracji uzyskamy wierny portret danej osoby.

Po sporządzeniu Numerogramu otrzymamy pięć wibracji podstawowych. Są to: Wibracja Urodzenia, Wnętrza, Ekspresji Zewnętrznej, Celów Życiowych i Podpisu. Stanowią one zespół różnych informacji, które odpowiednio zestawione staną się punktem wyjścia do zgłębienia psychiki danej osoby, a także do poznania jej drogi życiowej.

Bywa, że wibracje Urodzenia i Imienia tworzą układ harmonijny; jeśli na przykład liczby są identyczne lub podobne, mamy wówczas do czynienia z osobą o charakterze w pełni zintegrowanym. Gdy natomiast numery tworzą wyraźny kontrast, możemy mieć pewność, że dana osoba miotana jest wewnętrznymi sprzecznościami, a jej reakcje często nie dają się przewidzieć. Jeśli istnieje zgodność między wibracjami Wnętrza i Ekspresji Zewnętrznej, osoba, której dotyczą, posiada charakter stabilny, a jej wnętrze zgodne jest z wrażeniem, jakie wywiera na otoczeniu.

Jeżeli natomiast obie te wibracje pozostają do siebie w sprzeczności, oznacza to, że dana osoba nigdy (może z wyjątkiem swoich najbliższych) nie odkrywa swego prawdziwego "ja", a to, co ukazuje innym, jest tylko częścią jej wieloznacznej, zagadkowej osobowości.

Wibracje Imienia i Podpisu wzmacniają lub przeciwnie - osłabiają zalety, wady, jak i predyspozycje wynikające z Wibracji Urodzenia. W przypadku, gdy istnieje kontrast między tymi wibracjami, możemy być pewni, że mamy do czynienia z człowiekiem, którego osobowość, jak i zachowanie pełne są konfliktów, co niewątpliwie będzie zbijało z tropu zarówno otoczenie, oraz jego samego.

Wypada zaznaczyć, że sprzeczności te mogą mieć różny stopień nasilenia. Zdarza się, iż są one tak wielkie i stwarzają tak poważne problemy, bądź kompleksy, że jedynym rozwiązaniem pozostaje oficjalna zmiana imienia lub nazwiska (w takim przypadku należy jednak najpierw skonsultować się z doświadczonym numerologiem).

A jednak nie zawsze różnice numerologiczne są niekorzystne. Dzieje się tak w przypadku, gdy jedna z wibracji wzmacnia inną lub gdy wibracja "harmonijna" i "spokojna" łagodzi gwałtowny lub agresywny temperament.

Zanim przystąpimy do konkretów, warto przypomnieć, że w numerologii operuje się jedynie cyframi od l do 9, a w szczególnych przypadkach także liczbami 11, 22, 33 i 44, a zatem zawsze należy sprowadzić uzyskaną sumę do liczby jednocyfrowej, bez względu na to, czy jest to suma uzyskana z daty urodzenia, imienia czy podpisu.ALFABET NUMEROLOGICZNY

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A
B
C
D
E
F
G
H
I

J
K
L
M
N
O
P
Q
R

S
T
U
V
W
X
Y
Z
(Uwaga: Ą=A, Ć = C, Ę = E, Ł = L itd.)SPORZĄDZANIE PORTRETU NUMEROLOGICZNEGO

Na początku analizujemy kanały, jakimi dana osoba odbiera wibracje numerologiczne. Następnie sprawdzamy, co one oznaczają i jakie jest ich oddziaływanie. Obliczamy również, ile razy i w jakiej formie pojawia się ta sama wibracja.WIBRACJA URODZENIA

Wibrację tę otrzymujemy przez:

1. Sprowadzenie do jednej cyfry sumy liczb składających się na datę urodzenia.

Wibrację tę wykorzystujemy przy:

a. Analizie możliwości, jakie daje nam los;

b. Określaniu rzeczywistego losu;

c. Wyznaczaniu cykli życiowych .

W rozdziale drugim wyszczególnione są cechy charakterystyczne każdego numeru.

2. Analizę dnia urodzenia.

W rozdziale trzecim znajdziemy szczegóły związane z każdym dniem miesiąca.

Przykład pierwszy:

A.P.R. urodził się 6 grudnia 1953 roku. Sumujemy cyfry występujące w tej dacie. Następnie wynik, tj. liczbę 27, sprowadzamy do jednej cyfry: 2 + 7 = 9. Tak więc wiemy już, że A.P.R. urodził się pod wpływem wibracji 9, a dzień jego narodzin odpowiada wibracji 6.

Przykład drugi:

J.C.G. urodził się 1 maja 1961 roku. Zsumowania uzyskujemy liczbę 23, sprowadzamy do jednej cyfry: 2 + 3 = 5. A zatem: J.C.G. posiada Wibrację Urodzenia 5, a Dnia Urodzenia 1.WIBRACJA IMIENIA

Jest to wibracja, którą otrzymujemy przez analizę cyfr odpowiadających literom wszystkich imion i nazwisk danej osoby. Bierzemy pod uwagę imiona i nazwiska nadane przy narodzeniu, podczas chrztu, bierzmowania i przyjęte po ślubie. Muszą one figurować w dokumentach (np. metryka, świadectwo chrztu, dowód osobisty, etc.).

Jak zawsze, kiedy mamy do czynienia z literami, oddzielamy samogłoski od spółgłosek, gdyż w numerologu mają one odmienne znaczenie. Cyfry odpowiadające samogłoskom zapisujemy powyżej imion i nazwiska, odpowiadające spółgłoskom - poniżej. Otrzymujemy w ten sposób zarówno całościowy, jak i wycinkowy obraz osobowości. Zgodnie z zasadami rządzącymi numerologią, osobowość człowieka wyrażona jest w następujących pięciu aspektach:

1. Wnętrze

Wibrację tę obliczamy, sumując samogłoski pełnego imienia i nazwiska. Mówi nam ona o sile wewnętrznej, ukrytych skłonnościach i motywacjach kierujących naszym postępowaniem.

2. Zewnętrzny aspekt osobowości

Wibrację tę uzyskujemy przez dodanie spółgłosek pełnego imienia i nazwiska. Ukaże nam ona zewnętrzną projekcję osobowości, czyli wrażenie, jakie wywiera dana osoba na otoczeniu, jej zachowanie, styl bycia, stosunek do ludzi, do pracy, a także "maski", pod jakimi skrywa swe prawdziwe , ja.

3. Cele życiowe

Wibracja ta odpowiada sumie dwóch poprzednich wibracji. Dzięki niej odkryjemy rolę, jaką dana osoba chciałaby odgrywać w społeczeństwie, czyli cele, do jakich instynktownie, często podświadomie, dąży.

4. Indywidualność

Zsumowanie wszystkich cyfr, jakie pojawią się przy analizowaniu imion i nazwiska, daje nam wibrację określającą indywidualność danej osoby. Inaczej mówiąc, jest to liczba występujących numerów od l do 9. Dzięki tej operacji dowiadujemy się, czy dana osoba odznacza się charakterem silnym, czy przeciwnie - brakuje jej silnej woli, zdecydowania i jasno sprecyzowanych poglądów. Wibracja ta mówi nam również o słabych i silnych punktach danej osoby.

5. Temperament. Uzdolnienia.

Pogrupowanie wszystkich cyfr, jakie znaleźliśmy, analizując Wibrację Imienia, pozwoli nam określić zdolności i skłonności najsilniej zaznaczone.WIBRACJA PODPISU

Aby określić Wibrację Podpisu danej osoby, należy zsumować cyfry odpowiadające literom wchodzącym w skład podpisu. Cyfra, jaką otrzymamy, wskaże nam cechy nabyte pod wpływem używania takiego, a nie innego podpisu.PRZYKŁADOWY PORTRET NUMEROLOGICZNY

Dla lepszego zrozumienia powyższych informacji przedstawiamy przykładowy Portret Numerologiczny wyimaginowanej osoby urodzonej 2 kwietnia 1941 roku. Jej pełne imię i nazwisko brzmi: Maria Ewa Nowak. Jej podpis: M. Nowak

1. Wibracja Urodzenia i Dnia

2+4+1941 = 21 = 3

Wibracja Urodzenia = 3

Wibracja Dnia Urodzenia = 2

2. Wibracja Imienia

11 + 6 + 7 = 2 + 6 + 7 = 15 = 61


9
1


5


1
6


1M
A
R
I
A


E
W
A


N
O
W
A
K

4


9
5
5


5


2


13 + 5 + 12 = 4 + 5 + 3 = 12 = 3

Wibraga Wnętrza = 6

Wibraga Ekspresji Zewnętrznej = 3

Cele Życiowe = 9

3. Wibracja Podpisu

(w tym przypadku nie trzeba rozdzielać samogłosek i spółgłosek)

M


N
O
W
A
K

4


5
6
5
1
2


4 + 5 + 6 + 5 + 1 + 2 = 2 + 3 = 5

Wibracja podpisu = 5

4. Indywidualność

Wyodrębniamy wszystkie cyfry, które pojawiły się przy przeprowadzaniu analizy pełnego imienia i nazwiska.

Następnie obliczamy, ile razy każda z nich się pojawiła.

Cyfra 1=4;

Cyfra 2 = l;

Cyfra 3 = 0 - Cyfra ta odpowiada jednocześnie Wibracji Urodzenia i Ekspresji Zewnętrznej;

Cyfra 4 = 1;

Cyfra 5 = 4 - Wibracja Podpisu;

Cyfra 6=1- Wibracja Wnętrza;

Cyfra 7 = 0;

Cyfra 8 = 0;

Cyfra 9 = 2- Wibracja Celów Życiowych.

5. Temperament. Uzdolnienia

Korzystając z podziału, jakiego dokonaliśmy, analizując Indywidualność, dzielimy teraz liczby na następujące grupy:

- Liczby mentalne (1-7-8-9) = 6 (sześć razy występują w analizowanym przypadku)

- Liczby związane z emocjami (2-3-6-9) = 4

- Liczby związane z intuicją (2-7-9) = 3

- Liczby związane z twórczością artystyczną (3 - 6 - 9) = 3

- Liczby związane z twórczością naukową (1-4-5-7-8-9) = 11

- Liczby związane z prowadzeniem interesów (2-4-8) = 2

- Liczby fizyczne (4-5-8)

6. Potencjalne przeznaczenie

Jeśli pani Maria chciałaby się dowiedzieć, co proponuje jej Los, powinna odwołać się do działu "Co nam proponuje los? i przeczytać fragment dotyczący liczby 3, która jest jej Wibracją Urodzenia.

7. Przeznaczenie

Chcąc dowiedzieć się, jaka będzie przyszłość pani Marii Nowak należy zsumować liczbę odpowiadającą Wibracji Urodzenia, czyli 3, i liczbę Wibracji Podpisu: 5. Jeżeli ta kombinacja nie była pozytywna w przeszłości, istnieje możliwość jej zmiany.

8. Cykle Życia

Dokładne informacje na temat cykli życia przedstawione są w Rozdziale 13. Może on służyć za przewodnik wskazujący, jakie wibracje w danym okresie życia są korzystne, a jakie negatywne.

WIBRACJE PODSTAWOWE I MISTRZOWSKIE

WIBRACJE PODSTAWOWE

Przedstawimy cechy, jakimi charakteryzują się osoby posiadające w swym Portrecie Numerologicznym określone liczby. Wskażemy również wpływ owych liczb na najważniejsze aspekty życia danej osoby.

Zgodnie z regułami rządzącymi numerologią, ideałem byłaby doskonała równowaga między wszystkimi liczbami składającymi się na Portret Numerologiczny danej osoby. Oznaczałoby to sytuację, kiedy Wibracje Imienia zgodne są z Wibracją Urodzenia. Imię i nazwisko wzmacniałoby tym samym wrodzone cechy charakteru i możliwości danej osoby, bądź neutralizowało wady i słabości.

Niestety, sytuacja taka występuje niesłychanie rzadko; nikt bowiem nie jest "czystym" numerem, lecz kombinacją wielu. Czasami układy te są harmonijne; liczby są do siebie podobne lub uzupełniają i równoważą się wzajemnie. Bywa też i tak, że różnice między nimi są tak wielkie, iż powodują głębokie wewnętrzne konflikty. Mamy wówczas do czynienia z osobą o charakterze niestałym i pełnym sprzeczności.

1 komentarz: